**บริษัทไม่รับประกันกรณีเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี สินค้ำาตกหล่น กระทบกระเทือนจากที่สูง

ตัดต่อเพิ่มเติมโดยผู้ซื้อ ความเสียหายที่ไม่ได้มาเกิดจากทางบริษัท จะไม่อยู่ในการรับประกันทุกกรณี

ควรอ่านคู่มือประกอบการใช้งาน วิธีการเก็บรักษาอย่างละเอียด

***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและสินค้าเนื่องจากความไม่พึงพอใจสวนตัวของผู้ซื้อโดยที่สินค้าไม่ได้เกิดความพกพร่อง